Γυναίκα & Περιβάλλον

 

Η σχέση «γυναίκα – περιβάλλον» είναι ήδη εμφανής από τα προϊστορικά χρόνια (η γυναίκα-θεά της γεωργίας, η γυναίκα που καλλιεργεί και θρέφει την οικογένεια, κ.λπ). Σήμερα οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των φτωχών στον κόσμο και διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο έκθεσης στις επιβλαβείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, των φυσικών καταστροφών και της καταστροφής του περιβάλλοντος.

Αυτά τα γεγονότα έχουν ήδη επίπτωση σε πολλούς σημαντικούς τομείς, όπως είναι η γεωργία και η ασφάλεια των τροφίμων, η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, τα αποθέματα νερού, η ανθρώπινη υγεία, οι ανθρώπινοι οικισμοί και τα μοτίβα της μετανάστευσης. Η ικανότητα των γυναικών να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις αλλαγές είναι περιορισμένη, καθώς έρχονται αντιμέτωπες με οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά εμπόδια προκειμένου να εισακουστούν στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΧΕΝ

 

Μέσα από τη δημιουργία του υλικού και την ενεργό συμμετοχή των εθελοντριών σε προγράμματα και δράσεις για το Περιβάλλον, η οργάνωση στόχευσε στην ευαισθητοποίηση, στην ενεργοποίηση και στην ανάπτυξη υπεύθυνης στάσης.

 

Το 1988 με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Περιβάλλοντος και με την επιδότηση της ΕΟΚ και του Μορφωτικού Ιδρύματος Ευρώπης, δημιουργείται φάκελος υλικού με στόχο την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης της κοινωνίας. Ο φάκελος και η Κινητή Έκθεση για την Ανακύκλωση «ταξίδεψε» σε όλη την Ελλάδα με την ενεργό συμμετοχή και στήριξη όλων των Τοπικών Κέντρων της ΧΕΝ.

 

Σε δεύτερο χρόνο (δεκαετία 1990), η ΧΕΝ δημιούργησε και προώθησε το Πανελλήνιο Πρόγραμμα Περιβάλλοντος, ως εξέλιξη με πέντε βασικές θεματικές : Υγείας, Ενέργεια, Μόλυνσης του Νερού, Μόλυνση του Αέρα και Μόλυνση του Εδάφους.

 

Η ανακύκλωση και τα απορρίμματα, η χημεία στο νοικοκυριό, η αγωγή του καταναλωτή είναι μερικά από τα επιμέρους θέματα τα οποία ακόμη και σήμερα ορισμένα Τοπικά Κέντρα εξακολουθούν και δουλεύουν είτε μεμονωμένα, αλλά ακόμη και μέσα από την ενσωμάτωση τους στα παιδικά προγράμματα που υλοποιούν.