Η ΧΕΝ είναι μια παγκόσμια γυναικεία Οργάνωση ενεργή σε περισσότερες από 120 χώρες σε όλο τον κόσμο. Με στόχο την προάσπιση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τη δημιουργία ενός βιώσιμου περιβάλλοντος αναπτύσσει και ενδυναμώνει τις γυναίκες, ώστε να ηγηθούν στις τοπικές τους κοινότητες, να επιφέρουν θετικές κοινωνικές αλλαγές και να συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων ανισοτήτων.

Η ΧΕΝ δεσμεύεται να εξασφαλίσει, μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης και προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων ηγεσίας, ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, καθώς και να αγωνιστούν για την οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη. Εκπαιδεύει και ενδυναμώνει τα κορίτσια και τις γυναίκες να συμμετάσχουν πλήρως και αποτελεσματικά στις διαδικασίες εκδημοκρατισμού των κοινωνιών τους και την οικοδόμηση της ειρήνης σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων.

Η ΧΕΝ αναγνωρίζει ότι η ενίσχυση της κοινωνικής θέσης των γυναικών έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών και την ευημερία όλων των πολιτών. Με προγράμματα τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ασφαλείς χώρους για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και δράσεις συνηγορίας εργάζεται για την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη των γυναικών και προασπίζεται την ισότητα των φύλων, καθώς και την προαγωγή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης.

Διαχρονικά η ΧΕΝ αναπτύσσει προγράμματα, υπηρεσίες και εξειδικευμένο υλικό και υλοποιεί καμπάνιες ευαισθητοποίησης και συνηγορίας με στόχο την εξάλειψη της έμφυλης βίας και την υποστήριξη και επανένταξη των θυμάτων, την απαγόρευση των παιδικών γάμων, την προάσπιση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η ΧΕΝ παγκόσμια συνεργάζεται με οργανισμούς και μετέχει σε διεθνή fora, καθώς και ερευνά και εγκαλεί τις κυβερνήσεις να τηρήσουν τις διεθνείς τους δεσμεύσεις, μεταξύ άλλων τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης (SDG), της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών (CSW), της Σύμβασης για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεως κατά των Γυναικών (CEDAW) και του Προγράμματος Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό (ICPD).